kos kesh man Aslan bazit nmidam OK ? Avarin <3

Be manmikhore Ok Avarin